અનુદાનિત શાળાના આચાર્યોની ભરતી માટેના ઇન્ટરવ્યુ 27 થી 5 ઓગસ્ટ દરમિયાન પૂર્ણ થશે.

અનુદાનિત શાળાના આચાર્યોની ભરતી માટેના ઇન્ટરવ્યુ 27 થી 5 ઓગસ્ટ દરમિયાન પૂર્ણ થશે.

ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહ પહેલા તમામની નિમણૂક કરવાનું આયોજન છે.  જેની માહિતી જે તે જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને પત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે.  આ માટે, શાળા પસંદગી સમિતિની રચના કરવામાં આવશે નહીં, ત્યારબાદ કેમ્પ પદ્ધતિ દ્વારા એક જ જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવશે અને ઇન્ટરવ્યુ પછી તરત જ નિમણૂક પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. ટૂંકમાં, 1980 મુખ્ય શિક્ષકોની ભરતી ઓગસ્ટના છેલ્લા અઠવાડિયા પહેલા પૂર્ણ થઈ જશે.    રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકોની ભરતી માટેની પસંદગી સમિતિ ઉમેદવારોની શાળા ફાળવણીની જાહેરાત કરે છે. આ સાથે પસંદગી સમિતિએ શાળા ફાળવણીની વિગતો તમામ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને ઈ-મેલ દ્વારા મોકલી આપી છે. સૂચનાની જોગવાઈ અનુસાર, મુખ્ય શિક્ષકની ભરતીના આગામી તબક્કામાં ઇન્ટરવ્યુ ઉમેદવારની પસંદગી અને નિમણૂક પ્રક્રિયા દરેક જિલ્લા કક્ષાની શાળા પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવાની છે.  શિક્ષણ વિભાગના 2017ના નોટિફિકેશન મુજબ, નિમણૂકનો ઓર્ડર જલ્દીથી પૂર્ણ થઈ શકે અને ઉમેદવારોની નિમણૂક કરી શકાય તે માટે સમિતિની રચના સમયસર પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ તમામ સમિતિઓમાં કામ કરવાનું હોય છે અને એક સાથે વધુમાં વધુ શાળા પસંદગી સમિતિના ઇન્ટરવ્યુનું આયોજન કરવાનું હોય છે. જિલ્લાના તમામ ઈન્ટરવ્યુ માટે કેમ્પ યોજીને એક જ સ્થળે રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે.   જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ 27મી જુલાઈથી 9મી ઓગસ્ટ દરમિયાન સ્કૂલ બોર્ડની કામગીરી પૂર્ણ કરવાની હોય છે.જેના કારણે ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહમાં રાજ્યની અનુદાનિત શાળાઓમાં આચાર્યોની નિમણૂકને આખરી ઓપ આપવામાં આવશે. રાજ્યનું શિક્ષણ વિભાગ આ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે.


  •  ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહ પહેલા તમામની નિમણૂક કરવાનું આયોજન છે.
  •  જેની માહિતી જે તે જિલ્લાના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને પત્ર દ્વારા આપવામાં આવી છે.

 આ માટે, શાળા પસંદગી સમિતિની રચના કરવામાં આવશે નહીં, ત્યારબાદ કેમ્પ પદ્ધતિ દ્વારા એક જ જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યુ લેવામાં આવશે અને ઇન્ટરવ્યુ પછી તરત જ નિમણૂક પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવશે. ટૂંકમાં, 1980 મુખ્ય શિક્ષકોની ભરતી ઓગસ્ટના છેલ્લા અઠવાડિયા પહેલા પૂર્ણ થઈ જશે. 

રાજ્ય શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકોની ભરતી માટેની પસંદગી સમિતિ ઉમેદવારોની શાળા ફાળવણીની જાહેરાત કરે છે. આ સાથે પસંદગી સમિતિએ શાળા ફાળવણીની વિગતો તમામ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીઓને ઈ-મેલ દ્વારા મોકલી આપી છે. સૂચનાની જોગવાઈ અનુસાર, મુખ્ય શિક્ષકની ભરતીના આગામી તબક્કામાં ઇન્ટરવ્યુ ઉમેદવારની પસંદગી અને નિમણૂક પ્રક્રિયા દરેક જિલ્લા કક્ષાની શાળા પસંદગી સમિતિ દ્વારા કરવાની છે.

 શિક્ષણ વિભાગના 2017ના નોટિફિકેશન મુજબ, નિમણૂકનો ઓર્ડર જલ્દીથી પૂર્ણ થઈ શકે અને ઉમેદવારોની નિમણૂક કરી શકાય તે માટે સમિતિની રચના સમયસર પૂર્ણ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ તમામ સમિતિઓમાં કામ કરવાનું હોય છે અને એક સાથે વધુમાં વધુ શાળા પસંદગી સમિતિના ઇન્ટરવ્યુનું આયોજન કરવાનું હોય છે. જિલ્લાના તમામ ઈન્ટરવ્યુ માટે કેમ્પ યોજીને એક જ સ્થળે રાખવા સૂચના આપવામાં આવી છે. 

જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીએ 27મી જુલાઈથી 9મી ઓગસ્ટ દરમિયાન સ્કૂલ બોર્ડની કામગીરી પૂર્ણ કરવાની હોય છે.જેના કારણે ઓગસ્ટના અંતિમ સપ્તાહમાં રાજ્યની અનુદાનિત શાળાઓમાં આચાર્યોની નિમણૂકને આખરી ઓપ આપવામાં આવશે. રાજ્યનું શિક્ષણ વિભાગ આ માટે તૈયારી કરી રહ્યું છે.
 

 

Post a Comment

0 Comments