શું તમે PF ઉપડવાનું વિચારો છો? જાણી PF ઉપાડ માટે Tax Free મયાર્દા નહિ તો Tax કે TDS લાગશે.

 શું તમે PF ઉપડવાનું વિચારો છો? જાણી PF ઉપાડ માટે Tax Free મયાર્દા નહિ તો Tax કે TDS લાગશે.

Gujaratichhe.com
શું તમે PF ઉપડવાનું વિચારો છો? જાણી PF ઉપાડ માટે Tax Free મયાર્દા નહિ તો Tax કે TDS લાગશે.  PF ઉપાડ માટે  Tax Free મર્યાદા :

     PF ઉપાડવા પર તમને  Tax  Benifit મળી શકે છે. પરંતુ જો તમે પાંચ વર્ષ સુધી સતત સેવા આપી હોય અને પછી PF ઉપાડ માટે  Apply  કર્યું હોય તો જ આ લાગુ પડે છે.  હકીકતમાં, તે એ પણ નક્કી કરે છે કે તમે કયા ટેક્સ બ્રેકેટમાં આવો છો. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે જો તમે 5 વર્ષ પૂરા થયા પહેલા PF ઉપાડો છો તો તમારા પૈસા પર  Tax અથવા TDS લાગુ થશે.


    જો કે,  આ બાબતોમાં તમારા EPF ઉપાડ પર Tax લાગશે નહીં.  જે નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે :


  1.      તમારું કુલ PF બેલેન્સ ₹50,000 કરતાં ઓછું છે.
  2.      જો તમને સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ હોય અથવા અનિવાર્ય તબીબી કટોકટી માટે ભંડોળ ઉપાડવાની જરૂર હોય.
  3. જો તમે ફોર્મ 15G અથવા 15H નો ઉપયોગ કરીને તમારા PF એકાઉન્ટમાંથી બેલેન્સ ઉપાડો છો.
  4.      જો તમારા એમ્પ્લોયરનો (નોકરીદાતા) વ્યવસાય પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો હોય.
  5.      જો તમે તમારું PF બેલેન્સ PF એકાઉન્ટમાંથી બીજા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરો છો.

Post a Comment

0 Comments